ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ  ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ತಿರುಕನಾಮಾಂಕಿತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ

Follow Us

Vanithakka

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Vanithakka is the spearhead and inspiration for all current activities of YOGASHREE. An outstanding “SADHAKI”(ACHIEVER) teacher and guide, is affectionately addressed as AKKA. Vanithakka has multi-dimensional skills, and has traversed many facets as a qualified trainer. She has received her training and has practiced yoga under great acharyas such as, Late Shri, Raghavendra Swamiji Malladihalli, Swami Atmanandapuri, Late Shri Ajith Kumar and Shri.B.K.S Iyengar.She is also associated to Vivekananda Kendra and Vipashyan Dhyan Kendra.

The turning point of Vanithakka’s journey into the realm of yoga, adhyatma and National Pride came when she was just eleven years old child. The inspiring speech by Shri I.N.A.Ramarayaru a freedom fighter in the ranks of Shri SUBHASH CHANDRA BOSE was the cornerstone for vanithakka to choose the path of dedication to the nation and social upliftment.

As she made progress with her academics and acquired her bachelors in commerce degree, she continued her practice and learning in yoga, shastra and Aadhyatma. She is an ardent disciple of the teachings of Shri RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA and treats him as her Spiritual Guru.

Soon after her graduation she followed her instincts and joined (1971) the ashram of Shri Raghavendra Swamiji. Under the guidance of Poojya Swamiji she honed her skills in Yogasana, Pranayama, Dhyana, shatkriya, Ayurveda, ANGAMARDHANA (Massage Therapy) and MANE MADDU (homemade Medicine) remedies. She has also acquired expertise in Pranic Healing, Reiki, acupressure and Naturopathy.

Her activities with hindu seva prathistana (HSP):

Vanithakka’s devotion to nation has been undeterred and unflinching throughout. Her parents and association with people of similar interest saw her catapult to complete commitment to HSP and relegate familial life. Influenced by Shri Ajith, She joined the ranks ofHSP in the year 1985.

Vanithakka’s achievements:

She has a master’s degree in History and Sociology. She is a qualified children Councilor, Vanithakka has devoted over 38 years to social service and is a standing example of selfless dedication and commitment to the community, society and nation.

Vanithakka has helped more than 25,000 people from all walks of life, men and women, children, convicts, people with mental and physical challenges through several training camps across Karnataka.

As a specialist in yoga and MANE MADDU (home made medicine remedies) she has touched the lives of many and has helped in improving there quality of life. Her encouragement has seen people invest in growing plants of medicine value in home garden and in practicing yoga as a way of life.

She has written several articles and published papers on yoga and environment. Her key achievement is in lining up a battery of yoga trainees with similar commitments and dedication at YOGASHREE which resides in GIRINAGAR Bangalore and PANCHAVATI in Electronic City Bangalore.

 

http://hinduseva.org/yogashree/content/vanithakka.html