News and Events

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Sri Raghavendra College of Education

Anathasevasharama  Trust ®

Sri  Raghavendra College  of  Education  Malladihalli -577531.

Holalkere  Tq, Chitradurga  District, Karnataka  State

Ph : 08191-289242 / 289529 / 9480798482

Estd: AST – 1965

B.Ed. College – FSRO/ NCTE /B.Ed/ 2004-05 / 8911

APSO 2412  / 30-11-2004

Order No: K U / CDC/2:27:1184:2004-05  Dated  24-1-2005

Web site: www.malladihalliast.com

Email ID: Info-bed@malladihalliast.com

Principal Email ID: principal-bed@malladihalliast.com

Principal’s  Desk…

Real Education  consists in Drawing the best out of yourself. What better book can there be than the book of humanity.

-M.K.Gandhi

Dear friends,

Best wishes to you all,

Anathasevashrama  Trust  has always been on the endeavor to introduce programmes which are relevant to every one in society induding youth who wants to be most update in every field of knowledge in this era of rising global economy and standard in general. To prepare the students enough to be the leaders of their professions and of their nation. Competent to create a prosperous, progressive and peaceful country, the Anathasevashrama Trust  has introduced the B.Ed programme with due emphasis on to prepare high quality teachers.

The significance and the role of the teaching profession in any society flows out of what society expects from education at a human level what role it assigns to education in national development and what goals of development are pursued by the nation. These three levels and considerations are interrelated, and they flow from the historic and sociocultural situation as much as from the economic policy of the country. Teachers play a very inportant role in a student’s life. It is, to a great extent, the teachers who decide the shape a student’s life will take. So, it is very necessary to be adequately equipped with resources that will make the teacher a perfect role model to the students. To achieve this, Bachelor of Eduction or B.Ed. was introduced, which will teach a person about Teaching and the various aspects associated with teaching. Once a person completes the Bachelor of Eduction or (B.Ed.) coaching or training, then he is awarded with a B.Ed degree. The course contents have been structured as an inportant component to make teachers experts in educational management which is in great need today for all teachers.`

I invite to you to become a member of the academic family of Sri Raghavendra College of Education and move towards a bright future.

Yours affectionately

 

Core Values of SRCE College

Vision:

      To prepare Competent, Committed Compassionate and Creative teachers for future generation and to develop SRCE  as a centre of excellence and to strive for continuous improvement of Education and Human resource advancement.

Mission:

       Organizing the programmes to strengthen Teacher Trainees in Philosophical, Psychological, Educational and Scientific knowledge towards Teaching profession.

Quality Policy:

        SR College of Education is committed to impart quality education to produce proficient and competent Teachers with moral and social values who are globally acceptable through the processes of self-evaluation and continual improvement.

A Profile

ABOUT OUR COLLEGE

     Today’s World has become very competitive. The developing youth is confronted with many new challenges of life. In order to lead an enlightened life, he has to become socially enlightened, morally upright and mentally alert. This he could achieve only through education. The country through proper education, can attain peace at home and international understanding abroad.

      We are happy to welcome you to the land of Yoga, Aurveda and Education in malladihalli which is known as ‘Yoga Centre’ of Karnataka. Contributions of  Chitradurga district to the field of education, art, Yoga,  Aurveda, culture, etc, are remarkable. The Anatha Sevashrama Trust the pioneer  educational  agency  of this district established in 1965 under the able leadership of Founder President late Sri Sri Raghavendra Swamiji and Founder Secretary late Sri Sri Surudasji and now the Trust as been run under the President ship of Poojya Sri Sri Dr: Shivamurthy murugha Sharanaru of Murugha Matha Chitradurga and under the guidence of dynamic Administrator Prof. Sri Raghavendra B. Patil.   Have taken up the onerous task of preparing teachers who would instill the right sprit in the children of the coming generation by starting this College of Education in the year 2004-05. the Anathasevashrama  Trust malladihalli besides this College, runs a bunch of Educational institutions right from Nursery level to Graduation level AST aims at preserving, protecting, accumulating, refining and advancing the academic wealth and cultural heritage of the district of Chitradurga through all these educational institutions since its inception, the College of Education has directed all its energies towards the development of youth into dynamic personalities and to prepare them to face the challenges of life boldly.

      The College is situated in the centre of a vast open space of scinic beauty surrounding it. The very atmosphere of the College has an inherent quality of imprinting its mark on the youth who pursue B.Ed. Course here.

      The College has highly qualified staff, good library, Reading room, Book-bank, Psychology lab. Computer lab and a variety of audiovisual equipments, attached demonstration High School, provision for varied Co-curricular activities, Hostel facilities for the lady students in the College premises itself and all the facilities required for a College of Education. This College has a tradition of honouring meritorious students every year secured many ranks and consistently securing 97 to 100 percent of result in the University Examinations and has been considered as one of the outstanding Colleges of Education in Karnataka. On considering the performances of this College.

     As we are living in the age of technology, Computer has become an integral part of our life. The present generation is much inclined toward computers. To make our students (Trainee Teachers) competent in Computer operation, the managent has decided to provide computer education to all the students.

     On successful completion of its service for the last 8 years with high hopes of contrbuting to education social and cultural thought and practice besides preparing teachers of quality and dynamism. It is hoped that the finished products of this college would devote themselves to the cause of education and prepare the children of today to become the enlightened wrothy citizens and leaders of tomorrow of this glorious land.

 

How Best is our   College

Pre – Service:

      As a Teacher training college, every year it trains 100 students in the Profession of teaching. Out of then 50 students are from Govt. quota and 50 are from the management quota.

Library:

      College owns a well equipped spacious, Computerized, library having more than 8 thousand books, and having a separate section for references, Book Bank journals, magazines, Periodicals. It works from morning 9-00 Am to evening 6-00 Pm. And 10-00 Am to 1-30 Pm. During holidays.

Laboratory:

    To train the trainees in all aspects college also provides direct experince in the concerned areas like psychology, Physics, Chemistry, Biology and Computer through laboratory activities.

Technology  Room:

     College owns a well equipped technology room for the practical benefits of the students in their specialized areas…Viz  L.C.D. Projectors, Slide Projector, Over Head Projectors, Handy Cam, AV systems.

Sports:

     Having vast space in the campus, college preserves more than a hour every day evening for sports and games activities. College has organized many tournaments and sports events in the previous years.

Demonstration High School:

      College has a well established Demonstration High School having both Kannada and English medium for the professional training of B.Ed. students and takes the co-operation of nearly 12 High School and junior Colleges.

Hostel:

      A special provision has been made in the college campus itself by providing a well built hostel facilities for lady students as well as boys also.

Faculty:

1

Prof. S Ravishankar, Principal

B.Sc. M.Ed. M.Phil.

Date of Joining: 10-12-2004

Subject being taught:

CCM – Physics and Mathematics

ED2 – Educational Psychology

ED3 – Secondary Education And Teachers Functions.

  • Delivered the Lecturer 12 hours continues for B.Ed Students on the topic Educational Psychology on 2-7-2009.
  • Increased delivered the Lecturer 12 hours continues for B.Ed Students on the topic Educational Psychology on 4-7-2010.
  • The Best District Teacher Award in 2009.
2

N. Dhananjaya, Lecturer

M.A M.Ed.

Date of Joining:15-12-2004

Subject being taught:

CCM – History And Civics

ED1  – Education in Emerging India

3

N.S. Rudresh, Lecturer

M.A M.Ed.

Date of Joining: 20-12-2004

Subject being taught:

CCM – Kannada

ED3 – Secondary Education And Teachers Functions.

4

Santhosh Kumar, Lecturer

M.A M.Ed.

Date of Joining:27-01-2010

Subject being taught:

CCM – History And Civics

ED1 – Education in Emerging India

ED3 – Secondary Education And Teachers Functions.

5

S.R. Santhosh Kumar, Lecturer

Date of Joining:15-01-2011

Subject being taught:

ED4 – Computer Education

6

Prathibha Nadiger, Office Superentendent

Date of Joining:20-12-2004

 
7

Chudamani, Library Attender

Date of Joining:21-11-2011

 
8

C.R. Murthy, Peon

Date of Joining:20-12-2004

 
9

Kavitha, Sweeper

Date of Joining:14-07-2010