ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Ashtanga Yoga Mysore

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

The discipline of Ashtanga Vinyasa yoga embraces four elements namely, the Vinyasa, Ujjayi Breath, Bandhas and Drishti. The alignment of movement and breath is called Vinyasa. It also refers to a specific series of movements that are frequently done between each asana in a series. It is essential to get the full benefits of yoga practice. Ujjayi breathing or victorious breath is done in association with asana practice. While moving into and out of asanas Ujjayi breathing helps to stay present and grounded in the practice. Bandhas are internal body locks used in different asanas. Drishti or focussed gaze uses a specific gazing direction for the eyes to control attention.

Knowledge that flows from the mouth of a guru alone bears fruit. Others, that are weak and tiresome, prove fruitless. After finding a yoga-qualified guru and obtaining yoga instructions from him, one should practice according to the directions given by the guru, diligently and with faith.

There are several reasons why people want to do a Teacher Training Course among which improving or deepening their practice is the most common one. So whether you want to further your practice and knowledge to teach better, help others or learn and take it as a career, this course provides an opportunity to deepen your practice, become more mindful and gain a better understanding of the Primary Series as taught by Sri Pattabhi Jois. Also, study the theoretical, physical and spiritual components of ashtanga yoga in a disciplined & encouraging environment.

The principle underlying in our Teacher Training Course is that, first, the perfection of the body helps in the perfection of the mind, and then, when mental efficiency has been gained, the same is used to attain the higher spiritual perfection. This course stresses the need for graded, regular and diligent practice. Indeed, Abhyasa (Practice) is the keynote of the entire science of yoga. It is through assiduous practice that the seemingly impossible Yoga Postures (Asanas), Pranayama & Meditation techniques are mastered and performed with ease within a reasonable period of time.

Yoga Alliance maintains a Registry of Yoga Schools to recognize Yoga teacher training programs that meet their 200 Hour standards. Our Yoga Teacher Training curriculum meets the International standards of the Yoga Alliance. Our teachers are Experienced Registered Yoga Teachers certified to teach Ashtanga Yoga by Yoga Alliance. All successful graduates are eligible to register with Yoga Alliance as Registered Yoga Teachers (RYTs). Since our inception, over 300 students from different parts of the world have graduated and many of them visit us regularly to further their practice.

 

http://ashtangayogamysore.net/?p=1429